[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Voorlezen”]

MST: een huis van verbinding

MST
Het huis van verbinding

Het MST is een huis van verbinding. Wij zijn er voor iedereen, wie je ook bent. Contact maken gaat makkelijk hier. Dagelijks komen er allerlei mensen bij het MST. Het MST bruist, er gebeurt van alles waaraan je mee kunt doen. Er is tijd en aandacht voor elkaar, van mens tot mens en met verrassende ontmoetingen. We stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen. We doen dat al jaren. Omdat we dat belangrijk vinden. Vrijwilligers, stagiairs en betaalde krachten maken dat mogelijk. Bezoekers hebben soms problemen. Dat kunnen psychische problemen zijn, geldproblemen, of moeite met het Nederlands. Wat er ook speelt, wij zijn wel wat gewend. Meer nog: het MST kan je ondersteunen. Bij het MST maken we verbindingen, tussen jou en anderen. Wees welkom en kom langs.

Wat we doen

Het MST organiseert ontmoeting, geeft ondersteuning en verzorgt educatie. Zo proberen we mensen te helpen die niet gemakkelijk meekomen in de samenleving. Het MST kiest voor samen redzaam zijn. Daarom werken teamleden samen met vrijwilligers en stagiaires. Het aanbod van activiteiten wisselt, maar ontmoeten, ondersteunen en leren staat altijd centraal. Het MST werkt samen met partners in Tilburg. We doen dat ook in samenwerkingsverbanden, zoals het gemeentelijke ondersteuningsprogramma Meedoen en sociale stijging (Menss) en het Taalnetwerk Midden-Brabant (TNW-MB). Belangrijk is ook het (IMW). Twee keer per week is een maatschappelijk werker van het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) in huis. Het MST heeft een bus die gebruikt wordt voor het verhuizen van minima, vluchtelingen en ouderen. Hij wordt ook ingezet voor het ophalen en hergebruiken van spullen, en voor het opruimen van vervuilde huizen en afvoeren van spullen naar de vuilstort. Het MST biedt stageplaatsen voor studenten van Social Work van de Avans hogeschool.

Wat we belangrijk vinden

Werken met een bezieling die aanstekelijk is naar anderen. Een gastvrije houding, daar begint het mee. Persoonlijke betrokkenheid bij mensen vinden we, naast praktische ondersteuning, belangrijk. Empowerment: ondersteunen is óók versterken en bemoedigen. Waar mensen van dromen, wat hun mogelijkheden zijn en hoe zij hun problemen zelf begrijpen, doet ertoe. Realistisch zijn en street wise-denken hoort ook bij ons. We beseffen dat niet alle problemen kunnen worden opgelost en hoe pijnlijk dat soms is. Wel kunnen we present zijn en meebewegen in de levens van mensen. Samen zoeken met mensen om het uithouden met hun problemen vinden we zinvol.

Hoe we werken

Het krioelt vaak van de mensen bij het MST. Wie goed kijkt, ziet een mozaïek van groepjes van mensen waarin naast bezoekers, teamleden, vrijwilligers en stagairs actief zijn. Deze groepen zijn kleine netwerken. Zo werkt samen redzaam zijn in ons centrum.  Niet los van elkaar, maar in groepen dus waarvan de deelnemers nauw op elkaar betrokken zijn. Het MST werkt doelgericht… maar ook de weg naar het doel telt. En die weg kan een slinger maken, soms gaat dat niet anders. Voor een uitweg uit problemen van mensen zijn netwerken vaak een eerste steppingstone. ‘Coaching by community’ noemen we dat effect. Netwerken verschillen, maar aandacht, bemoediging, onderlinge steun en betrokkenheid staan altijd centraal. Teamleden letten op de sociale dynamiek van het netwerken en geven een lichte aansturing.

Achtergrond

De naam MST| Mensen in beeld houden, bevat onze missie in het kort. De missie Mensen in beeld houden, verschaft het MST bestaansrecht. Het MST is met dit doel in 1989 opgericht door twee religieuze congregaties: de MSC (Missionarissen van het Heilig Hart) en FDNSC (Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig hart). Het MST is schatplichtig aan de sociale traditie van deze twee congregaties. Mensen in beeld houden, betekent dat het MST op een stimulerende manier mensen in kwetsbare omstandigheden wil ondersteunen. Het MST begon met een paar kleine ruimtes in het Missiehuis van de MSC aan de Bredaseweg, verhuisde in 2007 naar het Huis van de Wereld aan de Spoorlaan omdat eind 2012 ook weer achter zich te laten voor huisvesting bij de Fraters van Tilburg aan de Gasthuisring.